ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

 "Caratha bhikkave carikan, Bahujana hitaya, bahujana sukhaya."

"Go forth, o monks, ........ for the happiness and well-being of all."

‘‘චරථ භික්ඛවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය...”

‘‘බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස  ධර්ම චාරිකාවේ හැසිරෙන්න”


ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම යනු බුදු දහම පාදක කොට ගෙන සමාජ සුභසාධනයට කැප වුනු ලාභ නොලබන සංවිධානයකි. ආචාර්ය  පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමිපාණන් විසින්, ඇඹිලිපිටිය ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතනය මුල් කරගෙන 1991 දී ආරම්භ කරන ලද මේ සේවා සංචිතය 1993 දී  ශ්‍රී ලංකා පාරලිමේන්තුවේ සංස්ථාගත ආයතනයක් ලෙසින්ද පිළිගැනින.  අධ්‍යාපන, සෞඛය, ආර්ථික, සදාචාර ආදී සෑම සමාජ සුභසාධන ක්ෂේත්‍රයකම පැතිර ගිය සේවාවන් රැසක නියැලී සිටින මේ ආයතනය ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික සුභ සිද්ධිය එකම අපේක්ෂාව ලෙස සලකා සම්මා වායාමය පෙර දැරිව ක්‍රියාත්මකව පවතියි.

“ජනතාවගේ මුලික පහසුකම් පිළිබද නොසළකා ධර්මදේශනා කිරීමෙන් පමණක් සමාජ සදාචාරය ස්ථාවර කළ නොහැකිය.“ මේ ධර්මාන්විත තේමාව ගුරු කොටගෙන භික්ෂුවක සතු යුතුකම යථාර්ථවත් කරලමින් ආරම්භ කොට ඉදිරියට යන මේ සංවිධානය “පන්සලෙන් ගමටත්, ගමෙන් පන්සලටත්“ යන්න මැනවින් නිර්වචනය කරයි.   


The logo of the Sri Bodhiraja Foundation embodies its mission statement - to bring about the happiness and well being of the whole environment through the development of all sentient beings. This is also the ultimate goal of the practice of Buddhism.

The Bodhi tree is sacred in the Buddhist tradition, symbolic of the Buddha’s enlightenment. The logo of the Foundation comprises three Bodhi leaves. The first represents human beings, the second non-human beings and the third nature. All three are inter-dependant and closely related. The development of one has significant influence on the others and the results are mutually beneficial. As human beings, we should aim, not only for our own development, but also for the improvement of the world around us.

The three rings within the first Bodhi leaf signify the three facets of human development. The outer ring represents morality (Sila), the middle ring concentration (Samadhi), and the inner ring (Panna). A fully developed being is one who has attained development in all three aspects.  

Our Logo

නිර්මාතෘ හිමිපාණන්

Founder Ven. Omalpe Sobhita Thero lives with the firm conviction that the monk's role is to serve for the happiness and well-being of all beings. Well aware that without life's basic needs, there can be no room for spiritual growth, he strives tirelessly to uplift the living standards of the rural poor while, at the same time, sharing his deep knowledge of the Dhamma with all.

English