ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

ඩේවිඩ් රැද්‍රිගෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය - කඩුවෙල

කඩුවෙල ඉහළ බෝමිරියේ කාම්බෝජ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේ පවත්වාගෙන යන මේ සේවාව සාමාන්‍ය  පාසල් අධ්‍යාපනයට යොමුකළ නොහැකි විශේෂිත අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් සඳහා වෙන්වූවකි. සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා දරුවන් රඳවාගෙන ආහාරපානාදිය සැපයෙමින් සිදුකෙරෙන මේ සත් කාර්ය්යය දයානුකම්පාවෙන් යුතු පරිත්‍යාාගශිලීන්ගේ සහය මත පදනම් වූවකි. දෙමාපියන් විශාල පිරිසකට පහත් වූ සහනයක් සලසමින් දැනට විශේෂිත දරුවන් 30 ක් පමණ මෙහි සේවය ලබති.

ආර් ථික හේතු නිසා ද අශුභවාදී සමාජ පිළිගැනීම් නිසා ද   ගෙවල්තුළ සිගරතවුනු ආකාරයෙන් ජීවත්වන මේ වර්ගෙය් දරුවන් ජීවිතයේ එළියක් නොදැක ගත කරන ආකාරය අතිශයින් ම ශෝක ජනකය. එවන් ජිවිත ගණනාවකට දියුණුවේ ආලෝකය ලබා දෙමින් ද, එම දෙමාපියන්ට අප්‍රමාණ වූ සහනයක් ලබා දෙමින් ද ක්‍රියාත්මකවන මේ සානුකම්පික සේවාව මේ මානව සමාජයේ ඉහළම මානුෂික ගුණය ප්‍රකට කරවන සාධකයක් වශයෙන් හඳුන්වාදිය හැකිය.

ඩේවිඩ් රුඩ්‍රිගෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     ඩේවිඩ් රුඩ්‍රිගෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

English