ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

ධර්මවිජය සමාජය

“ මිනිසා නොහදා රට හැදිය නොහැකිය, මිනිසාත් හදාගෙනම රට හැදිය යුතුයත“ යන, අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමියන්‍ගේ මාර්ගොපදේශනය යටතේ ආරම්භ කෙරෙනු කොළඹ ධර්මවිජය පදනම ආශ්‍රිතව ඇඹිලිපිටිය බෝධිරාජ ධර්මවිජය සමාජය 1979 දී ආරම්භ කෙරිනි. පෝෂණ ව්‍යාපෘති, සෞඛ්‍ය සායන, ශිෂ්‍යත්ව හා අමද්‍යප වැඩසටහන් ආදී විවිධ සමාජ සත්කාර සමග පන්සිල් රකින සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා වු ධර්මවිජය දර්ශනය ඔස්සේ ක්‍රියාකාරිව පවත්නා මේ ධර්මවිජය සමාජය, බෝධිරාජ පදනමේ සාසන සමාජ මෙහෙවර සඳහා ජීවය ලබා දුන් සාධකය විය. රත්නපුර, හම්බන්තොට දිස්ත්රික්ක වල ක්‍රියාකාරීව පවත්නා ප්රාදේශීය ධර්මවිජය සමාජ ද සම්බන්ධීකරණය කරමින් අද මේ සංවිධානය ධර්මවිජය කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානය ලෙසින් ක්‍රියාත්මක පවතියි.

විහාරස්ථානය යනු ගමේ පවත්නා පොදු සමාජසේවා මධ්‍යස්ථානය විය යුතුය යන්න මේ යුගයේ වඩාත් තහවුරු කෙරැණේ ධර්‍මවිජය සමාජ සංකල්පයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළිනි. අද මේ තත්වය වඩාත් ප්‍රකටව කැපී පෙනෙන පරිදි ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය නමැති විහාරස්ථානය සමාජ සංවර්‍ධන කාර්‍ය්‍යෙයහිලා ප්‍රමුඛ ලෙස සංවිධානය වී තිබෙන්නේ ඒ සත්තාව මුල්කරගෙන ය. භික්ෂූන් වහන්සේ  මුල්කරගෙන තරුණ මධයම වැඩිහිටි සියලු ගිහි පින්වතුන් සම්බන්ධීකරණය කරලමින් සිදු කෙරෙන මේ උට්ඨාන සම්ප්‍රදාව පරලොව සඳහා මෙන් ම මෙලොව දියුණුවත් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පාරමිතාවක් වන බව ජාති ආගම් භේදයෙන් තොරවකා විසිනුත් අවබෝධකරගත යුතු සත්‍යය කි.

ධර්‍මවිජය කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානය

මුල්පිටුව      >  වෙනත්     >     ධර්‍මවිජය කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානය

English