ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

බෝධිරාජ පෙර පාසල් සමූහය - ඇඹිලිපිටිය

බෝධිරාජ පෙර පාසල බෞද්ධ හැදියාව පෙරටු කරගත් පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය මගින් අනාගත පරපුර දැනුමෙන් හා ගුණයෙන් පරිපෝෂණය කරලීම සඳහා ආයතන 3 ක් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. හිඟුරආර, තෙල්බදුආර, හාගල යන ගම්වල ස්ථානගතව ඇති මේ පෙරපාසල්හි දැනට දරු දැරියන් 600 ක් පමණ ඉගෙනුම ලබන අතර, හාගල මධ්‍යස්ථානයේ පෙරපාසැල් ගුරුවරියන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක ය.

කුඩා දරුවන් පාසැල් අධ්‍යාපනයට හුරු පුරුදු කිරීම  පෙර පාසලේ  මූළික අවශ්‍යතාව කරගෙන ඇති පරිසරය තව දුරටත් පුළුල් කරගෙන ඉටුකරන සේවාවක් බෝධිරාජය මගින් අත්දකිමින් තිබීම මෙහි විශේෂත්වය යි.  දෙමාපියන්ට හා ගුරුවරුන්ට වැඳීම, ගරුකිරීම, අවනත වීම ඇතුළු බෞද්ධ සාරධර්‍ම තහවුරු කරමින් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පුහුණුව ද මෙහි අනුගත පාඨාමාලාවට අයත් ය.

තමා වෙත සුළුවෙන් හෝ උදව්වක් උපකාරයක් පරිත්‍යාගයක් කනෙ කවරෙකුට වේවා ස්තුතියි යන වචනයෙන් කෘතගුණ දැක්වීම සඳහා මේ පාසැල් ගුළින් දරුවන්ට දෙන පුහුණුව, සුළුයැයි කියා බැහැර නොකර අප රටේ සියලුම දෙනා විසින් ම උගතයුතු පාඩමකි.සමස්ථ ජාතියම සතුව පවත්නා මේ බරපතල අඩුව අනාගත පරපුර තුළින්වත් සපිරේය යන්න බෝධිරාජයේ ප්‍රාර් ථනාවයි.

බෝධිරාජ පෙර පාසල් සමූහය

මුල්පිටුව      >  අධ්‍යාපනික     >   බෝධිරාජ පෙර පාසල් සමූහය

English