ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

ගාමිණී නිවාසය - පනහඩුව

දූ දරුවන් වෙසෙන සෑම නිවසකට ම වැඩිහිටියන්ට සෙවන සැලසිය යුතුය. සදාචාරය හෙවත් ශිෂ්ඨාචාරය එසේ වුව ද විවිධ සමාජ ආර් ථික ආදී හේතූන් නිසා ජිවිතයේ සැදෑ සමයේ අසරණ වන වැඩිහිටි පිරිස විශාල ය. කරුණාවේ දයාවේ දෑත දිගුවිය යුතු ඒ සංවේදී අවස්ථාවේ පිහිට පිණිස සංවිධානය වූ මේ පිළිසරණ සේවාව හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වූ ගාමිණී මහතා ඇතුළු පවුලේ ගුණානුස්මරණය සඳහා ආරම්භ කෙරුනකි.

ඇඹිලිපිටිය, රත්නපුර මාර්ගයේ කොළඹගෙආර මහා විද්‍යාලය අසලින් හැරී කි. මි. 4 ක් ගමන් කළවිට හමුවන පනහඩුව ගමේ මේ ආයතනය පිහිටා ඇත. ඇඹිලිපිටිය ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම පරිදි සබරගමු පළාත් පරිවාස, ළමාරක්ෂක හා සමාජසේවා දෙපාර් තමේන්තුවේ අනුග්රහය සහිතව පවත්වන මේ සේවාව යටතේ දැනට පිරිමි වැඩිහිටි පිරිස 20 ක් පමණ සෙවන ලබති.

මානසික උපදේශනය, ශාරීරික ප්රතිකාර සහ විවිධ සංස්කෘතික හා සමූහ ක්‍රියාකාරකම් ආදිය ද  මගින් මේ වැඩිහිටි පිරිස තෘප්තිමත්ව තැබීමට නිවාසය විසින් අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබේ.

ගාමිණී නිවාසය

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     ගාමිණී නිවාසය

English