ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘතිය - කොවුල්ආර

වසවිස නැති ගොවිතැන් අද දවසේ අප රටේ ප්රධාන මාතෘකාව බවට පත් වී තිබේ. රසායනික පොහොර භාවිතය පිටු දැකිම සඳහා රජය ගන්නා ප්රශංසනීය උත්සාහයට පිටුබලයක් මෙන් ම ප්ර දේශවාසී ගොවි ජනතාවට සේවයක් ලෙසින් සළකා කොවුල්ආර ගව අනාථාගාරයේ මෙම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත. නිෂ්පාදනයේ ප්රධාන අමුද්රව්ය වන්නේ ස්ථානයේ රැකවරණය ලබන ගවයින්ගෙන් ලැබෙන ගොම සහ මුුත්රා ය.

වත්මන් ජනතාව මුහුණපා සිටින ප්රධානතම ගැටළුව සෞඛ්යසම්පන්න ආාහරවේලක් සපයා ගැනීමයි. එයට හේතුව සෑම කෘෂි නිෂ්පාදනයක් ම වස විස සහිත පොහොර හා පෝෂණ ද්රව්යය මගින් දූෂිතව තිබීම යි.

මේ සත්යය වටහාගෙන සිටිය ද එකී වස විස උගුලෙන් බේරී සිටීම දුප්පත් ගොවියාට පහසු වන්නේ නේවේ. එයට හේතුව වස සහිත රසායන පොහොර වෙනුවට සුදුසු ආදේශයක් පහසුවෙන් සපයාගත නොහැකි විමයි. බෝධිරාජ පදනම උත්සාහ ගන්නේ ඒ දුෂ්කරතාව ඉක්මවා යන්නට ප්ර දේශයේ ගොවි ජනතාවට හැකි උපරිම ආකාරයෙන් අනුග්රහයක් දැක්වීමට ය.

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය

මුල්පිටුව      >  වෙනත්     >     කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය

English