ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

සහන සේවා සමිතිය

මරණය යනු අඩු ආදායම්ලාභි ගැමි පවුලක් අසරණ භාවයට පත්වන අත්දැකීමකි. මේ අවස්ථාවේ උපකාරවත් වීම සදහා බෝධිරාජ සහන සේවා සමිතිය ක්රියාත්මක ය. අන්යොන්ය කැපවීම හා සමගි සන්ධානය යටතේ සහන සලසන මේ සංචිතය තුළ ප්රතිලාභීන් ගණන 5000 කට අධික ය. 1972 දී ආරම්භ කෙරුණු මේ සමිතිය දැනට ප්රෙද්ශයේ පවත්නා විශාලම සේවා සංවිධානය යි.

මෙවන් සේවාවක එකම ප්රතිලාභය මුදල් නොවේ. විපත්තිකර අවස්ථාවකදී සමගි සම්පන්නව ඒකරාශී වීමත්, පොදු සාමූහික හැගීම් ජනිත කරවීමත්දුක ශෝකය බෙදාගෙන ඒකාත්මික වීමත් මෙයින් සිදුවන මිළ කළ නොහෙන සේවාවකි. විශේෂයෙන් ම විහාරස්ථානයක් මගින් සිදුවිය යුතු විපත් සහන සේවාවක් ලෙසින් ද මෙය වැදගත් වෙයි. මාසික සාමාජික මුදලක් ගෙවිම මගින් සාමූහික ප්රතිලාභ සදහා එත පුද්ගලික කැපවීම තහවුරු වෙයි. ඉතා මැනවින් මූළ්ය පාලනය සිදුවීමත්, ව්යවස්ථා නීති අකුරටම පිළිපැදීමත් මගින් බෝධිරාජ සහන සේවා සමිතිය සමාජයට වැදගත් ආදර්ශයක් සපයා තිබේ.

සහන සේවා සමිතිය

මුල්පිටුව      >  වෙනත්     >     සහන සේවා සමිතිය

English